Prijswinnaars dorpskaatsen 2019

Kids – Apoule
1. Annebeth Scheffer
2. Sjirkje Vrieswijk

Kids – Bpoule
1. Melle Talsma (k) en Tim Vrieswijk
2. Rutmer Faber, Maud Elsinga en Durk-Jan Steringa

Dames
1. Ilse Yntema (k), Froukje Yntema en Aaltsje Noordmans
2. Mirthe Yntema, Feikje Hoekstra en Elise Visser
3. Senna Jeninga, Roelie Greidanus en Annika Faber

Heren
1. Henk Talsma (k) en Johan Kingma
2. Ronald Reinsma, Joris van der Tol en Jacobus de Boer
3. Jouke van Dijk, Jaap van Dijk en Nanne Tigchelaar